Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

BEBUTTER.PL

Regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2020

(powód zmiany poprzedniego regulaminu: zmiana adresu i siedziby sklepu oraz spółki)  

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep bebutter.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.    Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania   

       reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep bebutter.pl,

       zasady  świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu 

       bebutter.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

       4.1.  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

       4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

       4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

       4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy 

              prawa polskiego. 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej bebutter.pl umożliwiający utworzenie

       Konta.

2.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej bebutter.pl umożliwiający złożenie

       Zamówienia.

3.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.    KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 

       działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.    KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym

       Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez

       Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych  w Sklepie.

7.    PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (w tym artykuł spożywczy) albo usługa, będąca przedmiotem Umowy

       Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

9.    SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem bebutter.pl.

10.  SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – AZIRRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru

       przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

       Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677979, NIP: 8992818511, REGON: 367275379, kapitał 

       zakładowy: 5 000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Sobótki 9, 55-080

       Kąty Wrocławskie, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@bebutter.pl, numer telefonu: +48 661 947 937.

11.  SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie na

       stronie Sklepu opinii dotyczących Produktów.

12.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za

       pośrednictwem Sklepu.

14.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

       której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.    Sklep bebutter.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, stanowiących m.in. artykuły spożywcze, za pośrednictwem

sieci Internet.

2.    Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

       Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie

       składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie

       ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych

       Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.    Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep bebutter.pl) – 24

       godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem przerw serwisowych, o których Usługodawca będzie informował z

       odpowiednim wyprzedzeniem.

7.    W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego

       postanowień w czasie składania Zamówienia.

9.    Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 w dni

       robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od

       pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10.  Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według

       kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się promocyjnej partii danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.    Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym

       przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.    Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie

       otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

4.    Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

       4.1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

       4.2.    formularz odstąpienia od umowy,

       4.3.    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5.    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży

       między Klientem, a Sprzedawcą.

6.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT

       wydawana zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług), który będzie dołączany do Produktu.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

       1.1.    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),

       1.2.    płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

       1.3.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2.    W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed

       rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą

       karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

3.    W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.    W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Santander Bank Polska

       S.A. nr konta: 33 1090 2590 0000 0001 3444 4119,  właściciel rachunku:  AZIRRE SPÓŁKA Z O. O., NIP: 8992818511,

       ul. Sobótki 9, 55-080 Katy Wrocławskie. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........”.

5.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej

       zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.    W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.    Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu

       płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.    Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

       2.1.    Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do

                 realizacji przez Sprzedawcę.

       2.2.    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 3 dni

                 roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót,

                 niedziel i świąt).

3.    Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Pocztex Kurier 48, Pocztex Kurier 48 – odbiór w punkcie,

       paczkomatów i kurierów In Post.  Możliwy również odbiór osobisty w siedzibie firmy.

4.    Klient, w tym Klient spoza Polski, może odebrać Produkt również osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu

       telefonicznym lub mailowym. 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.    Reklamacja z tytułu rękojmi.

       1.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi

                 obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

                 (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem,

                 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

       1.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za

                 pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bebutter.pl lub pisemnie na adres:

                 ul. Sobótki 9, 55-080 Kąty Wrocławskie.

       1.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i

                 okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości

                 oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez

                Sprzedawcę.

      1.4.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Sobótki 9, 55-080 Katy Wrocławskie.

      1.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia

                reklamacji.

      1.6.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej

                zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego

                Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

      1.7.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

                e-mail wskazany w zgłoszeniu lub z użyciem innego trwałego nośnika.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na

       odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do

       zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od

       umowy (formularz oświadczenia dołączony jest do maila potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży). Treść

       formularza odstąpienia od umowy dostępna jest również na stronie sklepu pod niniejszym linkiem:

       https://bebutter.pl/webpage/prawo-do-odstapienia-od-umowy.html .

2.    W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić

       Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie

       później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze

       Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Sobotki 9, 55-080 Kąty Wrocławskie.

4.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób

       wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.    Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu

       takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

       zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

       Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem

       płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

       dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania

       Produktu do Sprzedawcy.

9.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął

       Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

        10.1    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

                  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

        10.2    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

                  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli 

                  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

        10.3    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

                  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

        10.4    w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

                  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

                  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

        10.5    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

                  przydatności do użycia.

11.   Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w

        przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1.    W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w

       terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez

       podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego

       sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na

       wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.    Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu

       przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi.

       Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od

       momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.    W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest

       zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w

       czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych

       do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez

       wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

       1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

       1.2.    prowadzenie Konta w Sklepie,

       1.3.    Newsletter,

       1.4.    System Opinii,

       1.5.    blog.

2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią

       integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

       2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

       2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie

                  zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego

                  składania przez Usługobiorcę.

       2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

       2.4.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas

                  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

      2.5.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z bloga zawierana jest na czas

                 oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

      3.1.    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

      3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,

      3.3.    przeglądarka internetowa,

      3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na

       uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z prawem.

 

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za

       pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bebutter.pl.

2.    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu

       reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje

       znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej

       zgłoszenia.

4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu

       reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

       1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym

                 (np. prowadzenie Konta).

       1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez

                 przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bebutter.pl

       1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i

                 bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o

                 charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z

                 wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia

                 oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

       1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze

       porozumienia stron. 

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem bebutter.pl korzystają z ochrony

       prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia

       praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością AZIRRE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer

       KRS: 0000677979, NIP: 8992818511, REGON: 367275379, ul. Sobótki 9, 55-080 Katy Wrocławskie. Usługobiorca

       ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek

       zawartości strony bebutter.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z

       elementów składających się na treść oraz zawartość strony bebutter.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego

       przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.    Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem

       bebutter.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi

       znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem

       bebutter.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego

       przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.    Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności

       na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym

       rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla

       którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.    Sądowe rozstrzyganie sporów:

       4.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie

                 Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia

                17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

       4.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem

                 zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.    Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w

       szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub

       wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej

        http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 . Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających

        przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:

       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 . Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy

       powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

       ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.    Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy

       internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.